Prawo gospodarcze

Oferta Kancelarii w zakresie prawa gospodarczego obejmuje doradztwo i pomoc prawną oraz reprezentację przed sądami i urzędami w zakresie:

  • Prawa spółek, w tym m.in.: przygotowywania umów spółek i aneksów, opracowywanie dokumentów i formularzy zgłoszeniowych do KRS, przygotowywanie i udział w zgromadzeniach wspólników
  • Prawa przewozowego, w tym m.in.: krajowych i międzynarodowych przewozów towarów (Konwencja CMR)
  • Prawa zobowiązań (umów), w tym m. in.: zawierania i rozwiązywania umów zobowiązaniowych, rękojmi i gwarancji, odszkodowań, w tym odszkodowań za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów,
  • Prawa budowlanego, w tym m.in.: umów o roboty budowlane, umów z podwykonawcami, dochodzenia roszczeń
  • Prawa pracy, w tym m.in.: zawierania i wypowiadania umów o pracę, odpowiedzialności materialnej pracowników, umów o zakazie konkurencji
  • Prawa stowarzyszeń