Kiedy możliwy jest rozwód? Pozytywne i negatywne przesłanki rozwodu.

Przewidziana przepisami prawa instytucja rozwodu pozwala na rozwiązanie małżeństwa za życia małżonków. Rozwód jest orzekany przez sąd, zawsze po przeprowadzeniu rozprawy

 

Aby mogło dojść do orzeczenia rozwodu sąd musi stwierdzić, że w danej sprawie wystąpiły, tzw. pozytywne przesłanki rozwodu, a jednocześnie brak jest tzw. negatywnych przesłanek rozwodu.

 

Pozytywne przesłanki rozwodu to trwały i zupełny rozkład pożycia (wspólnoty) małżonków. Trwały, czyli taki, który pozwala przyjąć, że powrót małżonków do wspólnego życia już nie nastąpi. Zupełny, oznacza natomiast, że wszystkie więzi: duchowe, fizyczne i materialne, łączące dotychczas małżonków zostały zerwane.

Obie przesłanki muszą wystąpić łącznie. A zatem rozwód nie zostanie orzeczony, jeśli rozkład pożycia jest trwały, ale nie jest zupełny albo jest wprawdzie zupełny, ale nie nosi cechy trwałości.

 

Pomimo stwierdzenia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia rozwód nie będzie mógł zostać orzeczony w przypadku, gdy sąd stwierdzi, że w sprawie występuje jedna z trzech tzw. negatywnych przesłanek rozwodu, tj.:

- jeśli w skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków,

- jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,

- jeżeli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.